Free Web Hosting
viktorperebenesiuk@outlook.com
Віктор Перебенесюк
ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ
Наукові публікації В.П. Перебенесюка
 • Межконфессиональные отношения и межцерковный конфликт на Украине (результаты социологического исследования) – Киев : Украинский НИИ проблем молодежи, 1992. − 108 с.
 • Межцерковные конфликты на Украине (философско-социологический анализ) : Дис. на соиск.уч.ст. к.филос.н. – Москва : Российская академия Управления, 1992. − 200 с.
 • Межцерковные конфликты на Украине (философско-социологический анализ) : Автореферат дис. на соиск.уч.ст. к.филос.н. − Москва : Российская академия Управления, 1992. − 22 с.
 • Релігія в системі ціннісних орієнтацій молоді України.    Науковий звіт про виконання прикладного соціологічного дослідження «Релігія в системі ціннісних орієнтацій молоді України». – Київ : Український НДІ проблем молоді, 1992. – 88 с. (співавтор з Бондаренко В. Д., Головащенко С. І., Єленський В. Є., Новиченко М. Р.) 
 • Молодь України: прогноз готовності до конфлікту і сучасна соціально-економічна ситуація // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. Збірник наукових публікацій. –  Київ : Український НДІ проблем молоді, 1993. − С.36-52 (співавтор з Бекешкіна І. Е., Єленський В. Є.)
 • Релігійна ситуація в Україні: міжцерковні конфлікти і молодь // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. Збірник наукових публікацій. –  Київ : Український НДІ проблем молоді, 1993. − С.117-121
 • Релігійність сучасної молоді // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. Збірник наукових публікацій. –  Київ : Український НДІ проблем молоді, 1993. − С.135-145
 • Молодь України: для неї і про неї. – Київ : Український НДІ проблем молоді, 1993. − 106 с. (співавтор з Балакірєва О. М., Бекешкіна І. Е., Гатенюк А. Т., Головатий М. Ф., Головенько В. А., Грабовський С. І., Грабовська І. М., Єременко Г. М., Комарова Н. М., Кисельов М. М., Лактіонова Г. М., Полька Н. С., Прибиткова І. М., Ситник О. М., Цибульник В. В., Яременко О. О.)
 • Проблеми соціологічного виміру релігійності серед молоді (теоретико-методологічні аспекти) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі» (теоретичні і методичні питан¬ня) та науково-практичної конференції "Молода сім'я у кризовому соціумі». −  Київ : Український НДІ проблем молоді, Ін-т соціології АН України, 1993.  − С.20-23
 • Соціологія конфлікту: становлення, стан, перспективи // Депонована наукова робота. – Київ : Державна науково-технічна бібліотека України,  N1270. −  УК93. −  28.05.93 р. −  38 с. 
 • Конфліктологія в Україні: стан і перспективи (на прикладі вивчення соціальних конфліктів) // Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 19-21 жовтня 1993 року. Частина 1. – Чернівці : Мін-во освіти України, Чернівецький держ-й ун-т, Чернівецька обласна державна адміністрація, Ін-т соціології АН України, Ін-т психології АПН України, 1993. − С. 10-11
 • Міжцерковні конфлікти в Україні: шляхи подолання // Доповідь на науковій конференції «Релігія і церква в духов¬ному і суспільно-політичному відродженні України». – Київ : Рада у справах релігій при Кабінеті Міністрів України, Мін-во освіти України, Ін-т філософії АН України,  Ін-т міжнаціональних відносин і політології АН України, Львівський музей історії релігії, 23-24 березня 1993 р. – 4 с.
 • Стан і перспективи досліджень проблем молоді // Доповідь на науково-теоретичній конференції "Молодь і суспільні науки". – Чернівці : Фонд соціальної адаптації при Кабінеті Міністрів України,  Ін-т історії України АН України, Чернівецький держ-й ун-т, Часопис «Філософська і соціологічна думка», Українсько-канадський щоквартальник "Політологічні читання", 18-20 травня 1993 р. – 4 с.
 • До питання про місце етнічного фактору серед чинників сучасного конфлікту в Україні // Матеріали міжнародних конференцій "Проблема конфліктів в посттоталітарному суспільстві: теорія, методика, практика" 20 - 25, 25 - 29 квітня 1994 р. – Київ: Світ безпеки, 1994. - С.22-24
 • Соціальні конфлікти в Україні: потенціал, сфери розгортання, проблеми розв’язання (громадська думка молоді) // Наукові доповіді. Випуск 31. – Київ : Національний ін-т стратегічних досліджень, 1994. – 64 с.
 • До питання про наявність соціального конфлікту в молодіжному середовищі // Ракурс УІМ. - Київ: Академпрес, 1994. - С.7-10    
 • Соціальні конфлікти і молодь. –  Київ : Наукова думка, 1994. – 108 с. (співавтор з Бекешкіна І. Е.)
 • Сучасна молодь: соціально-конфліктний потенціал, готовність до конфлікту // Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства. Тези доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції. 31 березня-1квітня 1994 року. Частина 1. –  Чернівці :  Мін-во освіти України, Чернівецький держ-й ун-т, Ін-т соціології АН України, Ін-т психології АПН України, Ін-т філософії АН України, Український державний центр соціальних служб для молоді, 1994. –  С.96-97
 • Релігійні організації і молодь // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. Збірник наукових публікацій. Випуск третій. – Київ : Український НДІ проблем молоді, 1994. − С.76-81 (співавтор з Бондаренко В. Д.)
 • Соціальні орієнтації віруючої молоді // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. Збірник наукових публікацій. Випуск третій. –  Київ: Український НДІ проблем молоді, 1994. − С.81-87 (співавтор з Єленський В. Є.)
 • Молоде покоління нової України. – Київ : А.Л.Д., 1995. – 96 с. (співавтор з Балакірєва О. М., Волинець Л. С., Головатий М. Ф., Головенько В. А., Корнієвський О. А., Комарова Н. М., Кротюк С. Ф., Немирівський Я. В., Плохій В. С., Салабай Н. В., Чорноіван А. І., Якубова Ю. М., Яременко О. О.)
 • Проблеми релігійності молоді: стан, тенденції, прогноз // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. Збірник наукових публікацій. Український НДІ проблем молоді. Випуск четвертий. –  Київ : А.Л.Д., 1995. − С.57-66 (співавтор з Єленський В.Є.)
 • Conflicts in Ukraine: Internal and International Aspects // Scientific Report for the Social Sciences Research Council and the MacArthur Foundation (New York, USA) Following Training at Harvard University (Cambridge, USA) under the "International Peace and Security" Program, 1995. – 27 s. 
 • The Potential for Conflicts in Ukraine // A Bulletin of Facts, Analysis and Opinion. Perspectives on Contemporary Ukraine. Volume 2, Number 4. – Cambridge, Massachusetts, USA : The Ukrainian Research Institute – Harvard University, July-August 1995. – S.1, 3-4, 6-7 
 • Релігія. Церква. Молодь. – Київ : А.Л.Д., 1996. – 160 с. (співавтор з Єленський В. Є.)
 • Die Neustrukturierung von Religion und Kirche in der posttotalitärien Ukraine // Religiöser Wandel in den Postkommunistishen Landern Ost-Und Mitteleuropas. Herausgegeben von Detlef Pollack, Irena Borowik und Wolfgang Jagodyinski. − Ergon Verlag, Würzburg, 1998. − S. 479-500 (co-autor mit Viktor Yelensky) 
 • Релігійна ситуація в Україні: стан і тенденції : Результати соціологічного дослідження / Авторський колектив: В. П. Перебенесюк (керівник/редактор) та ін. – Київ : ВІП, 2000. – 52 с. (співавтор з Бондаренко В. Д., Єленський В. Є., Любчик В. П., Новиченко М. Р.)
 • Церква в українському суспільстві : Матеріали соціологічного дослідження / Авторський колектив: В. П. Перебенесюк (керівник/редактор) та ін. – Київ: ВІП, 2004 – 52 с. (співавтор з Борозинець Т. А., Дмитренко Л. П., Закович М. М., Єфремов Ю. М., Кислий А. О., Мегеря О. П., Побуцький С. О., Чуприна В. В., Яроцький П. Л.)

Перебенесюк
Віктор
Петрович
в енциклопедії
Famous
Scientists


2014-2017 © Viktor Perebenesiuk
тел./факс: +38044 250-6555
Лист автору
Система Orphus